Synopsis Begroting 2016

De begroting is het belangrijkste beleidsdocument van het land, daar het een weergave is van een integraal afwegingsproces, met de allocatie van de schaarse algemene middelen als afgeleide. De begroting dient een volledig en getrouw beeld te geven van het beleid voor het begrotingsjaar en daarop volgende jaren.

Deze synopsis van de Begroting 2016 maakt de ramingen in de begroting voor het jaar 2016 inzichtelijk. De synopsis bevat tevens een toekomstschets welke gekoppeld is aan de meerjarenbegroting, die zoals geregeld in de Comptabiliteitsvoorschriften 3 jaar beslaat.

Download hier de Synopsis Begroting 2016.