31 maart 2019

Wat kan ik doen als een bestelbon zoek raakt?

U kunt (schriftelijk) een duplicaat bestelbon opvragen bij de Financiële Administratie van de overheid.
31 maart 2019

In welke gevallen is een bestelbon vereist?

Voor elke verplichting is een bestelbon vereist. De bestelbon is een waarborg voor de leverancier teneinde betaling van zijn factuur te verkrijgen. Facturen die niet vergezeld […]
31 maart 2019

Waar kan ik informatie verkrijgen m.b.t. ontvangen inningopdrachten?

U kunt contact opnemen met een medewerker van de Financiële Administratie van de overheid.
31 maart 2019

Waar moet de betaling van een inningopdracht plaatsvinden?

Een inningopdracht dient binnen 2 weken ná ontvangst bij de Landsontvanger te worden voldaan. Betalingen kunnen ook middels storting op de rekening van de Landsontvanger bij […]
31 maart 2019

Waar kan ik informatie verkrijgen m.b.t. uitstaande facturen?

U kunt contact opnemen met een medewerker van de Financiële Administratie van de overheid.
31 maart 2019

Wanneer wordt een factuur als verjaard beschouwd?

Als de indiening ervan niet binnen de wettelijk voorgeschreven periode –18 maanden ná aanvang van het dienstjaar waarin het recht verkregen is – wordt ingediend.
31 maart 2019

Hoe en wanneer vindt de betaalbaarstelling van een factuur plaats?

Betaalbaarstelling vindt meestal, binnen twee weken, ná ontvangst van de door het Ministerie geaccordeerde factuur plaats, middels storting op de bankrekening van de rechthebbende.
31 maart 2019

Van welke bescheiden moet een factuur bij de indiening vergezeld zijn?

Alle gegevens en verklaringen, nodig tot staving en beoordeling van de juistheid van de vordering. De desbetreffende bestelbon. De desbetreffende machtiging (indien vereist).
31 maart 2019

Aan welke voorwaarden moet een factuur voldoen?

De navolgende gegevens dienen duidelijk op de factuur te worden vermeld. Naam en woonplaats van de rechthebbende. De aard van het werk, de levering of dienstverrichting. […]
NL